Gi�i Thi�u NhanhMua.vn

Wed, Jan 22, 2014 at 8:04 AM By: nhanhmua102

NhanhMua.vn hoạt ��á»�ng dá»±a tr�ªn m�´ h�¬nh b�¡n h� ng theo nh�³m vá»�i sá»� l�°á»£ng lá»�n, tập trung v� o c�¡c phiếu giảm gi�¡ từ 50% - 90% của c�¡c th �°�¡ng hiá»�u uy t�­n.

hang giam gia, khuyen mai, Mua hang giam gia

Vá»�i c�¹ng khoản chi ph�­ bạn c�³ thá»� ngá»�i tại nh� , tại v��n ph�²ng l� m viá»�c m�  vẫn c�³ thá»� mua ���°á»£c nhiá»�u h�¡n, tiết kiá»�m h�¡n những sản phẩm v�  dá»�ch vụ ��n uá»�ng, l� m ��ẹp, mua sắm, giải tr�­, du lá»�ch... vá»�i gi�¡ �°u ���£i từ c�¡c ch�°�¡ng tr�¬nh khuyến m�£i v�´ c�¹ng hấp dẫn m�  NhanhMua.vn mang ��ến.

Ch�¢��t l�°á»£ng ��ảm bảo, phục vụ tận t�¬nh, hợp t�¡c trung thá»±c ch�­nh l�  ti�ªu ch�­ quan trá»�ng h� ng ���¢��u của NhanhMua.vn ch�ºng t�´i.

Những lợi �­ch m�  NhanhMua.vn ��em lại cho bạn:

- ���°á»£c th�°á»�ng xuy�ªn mua sản ph�¢��m, dá»�ch vụ vá»�i gi�¡ khuyến m�£i giảm ���ª��n 90%.

- ��ảm bảo chất l�°á»£ng sản phẩm v�  dá»�ch vụ.

- Quy tr�¬nh mua h� ng nhanh ch�³ng, tiá»�n lợi.

- Phong c�¡ch phục vụ chuy�ªn nghi�ª�£p, lu�´n ��ặt lợi �­ch kh�¡ch h� ng l�ªn h� ng ���¢��u.

N�ª��u c�³ b�¢��t kỳ c�¢u há»�i n� o li�ªn quan ���ª��n NhanhMua.vn, vui l�²ng gá»�i trá»±c ti�ª��p cho ch�ºng t�´i qua sá»� ��iá»�n thoại (08) 3957 5177.� ng giảm gi�¡, khuyá»�n m�£iNhanhMua.vn - H� ng giảm gi�¡, phiếu giảm gi�¡, ch�°�¡ng tr�¬nh khuyến m�£i.

NHANH TAY RINH NGAY GI�� T�T!

Từ kh�³a: mua h� ng giảm gi�¡, mua h� ng gi�¡ rẻ, spa l� m ��ẹp, phiếu giảm gi�¡, ch�°�¡ng tr�¬nh khuyến m�£i, mua hang giam gia, mua hang gia re, spa lam dep, phieu giam gia...

Trụ sá»� ch�­nh của NhanhMua.vn ��ặt tại

Sá»� 64 Tr�°�¡ng ��á»�nh, Ph�°á»�ng 7, Quận 3, TP. Há»� Ch�­ Minh

��i�n thoại: 0915.40.71.77 - 0912.33.50.38

B�¡n lẻ: 0914.63.70.69

  1. No one has commented yet.

Post a comment

nhanhmua102’s Blogs

  1. Gi�i...

    Wed, Jan 22, 2014 at 8:04 AM 0 comments

Newsletter Signup